Email: korylkevych.m@gmail.com

Офіційний сайт Михайла Корилкевича

  • Соціальна відповідальність бізнесу
  • Розвиток громад
  • Якісна підготовка управлінців

Business proposal for cooperation with the network of family dairy farms of the cluster "Natural milk"

Business proposal for cooperation with the network of family dairy farms of the cluster

Business proposal for cooperation with the network of family dairy farms of the cluster "Natural milk"

About us. The leader of the project for the development of family dairy farms is "Ukrmilkinvest", which has experience in the dairy cattle market since the 90s of the twentieth century. The company has more than 1,500 heads of cattle and developed competencies in veterinary, animal care, feed production and marketing. In 2009, we formed the cluster "Natural Milk", which is a form of consulting, organizational and information interaction of producers of raw natural milk, dairy factories and other organizations of the dairy market of Western Ukraine. The "Ukrmilkinvest" develops a network of family dairy farms to improve the quality of milk and reduce the cost of production. The network includes 15 active family dairy farms in the Rivne region, Khmelnytsky region and Ternopil region. In these farms hold more than 200 heads of cattle. Another 20 farms are in the stage of construction of catteries and preparatory works; there are another 30 farms at the design stage. According to the geographical location, our farmers create dairy cooperatives that are united into the Ukrainian Cooperative Federation (UCF). The president of the UCF is Mykhailo Korylkevych, the co-owner of the "Ukrmilkinvest".

Our plans. By 2022, we will have created a network of one thousand dairy farms, the total number of cows – more than 18 thousand heads, the annual amount of milk – 110 thousand tons.

The proposal for cooperation is:

We have developed an effective business model for a family dairy farm. Investments in the creation of a farm are about 10-15 thousand euros, the payback period is 2-4 years. We are interested in attracting project investors and we are ready to provide more detailed proposals and to clarify the positions of the parties in the negotiations.

We are interested in purchasing nectars, processing equipment for dairy farms, feed production equipment and for milk processing mini-factories.

European farmers have many years of experience working for several generations in the dairy business. Ukrainian farmers are only beginning to accumulate experience. Therefore, we are interested in the exchange of experience, organization of mutual visits, participation in training projects in the field of dairy cattle breeding.

The "Ukrmilkinvest" invests heavily in developing the infrastructure for supporting dairy farms: laboratories, training centers, genetic and veterinary centers.

Members of the Ukrainian Cooperative Federation are cooperatives of other branches of agriculture – berry, horticulture, snail farming, etc. Therefore, we are interested in exchanging experience with cooperative associations working in those areas.

Contact us: mkorylkevych@gmail.com


 

Бізнес пропозиція щодо співпраці з мережею сімейних молочних ферм

кластеру "Натуральне молоко"

Про нас. Лідером проекту розвитку сімейних молочних ферм є компанія "Укрмілкінвест", що має досвід роботи на ринку молочного тваринництва з 90-х років ХХ століття. Компанія має понад 1500 голів великої рогатої худоби та розвинуті компетенції у ветеринарії, догляді за тваринами, виробництві кормів та збуту продукції. У 2009 році нами сформовано кластер "Натуральне молоко", який є формою консультаційної, організаційної та інформаційної взаємодії виробників сирого натурального молока, молокозаводів та інших організацій ринку молочної продукції Західної України. Для підвищення якості молока та зниження собівартості продукції "Укрмілкінвест" розвиває мережу сімейних молочних ферм, що нараховує 15 діючих сімейних молочних ферм у Рівненській, Хмельницькій та Тернопільських областях. В цих господарствах утримують понад 200 голів ВРХ. Ще 20 фермерських господарств перебувають на стадії будівництва корівників і підготовчих робіт, на стадії проектування перебувають ще 30 ферм. Відповідно до географічної локації створюються молочні кооперативи, об’єднані в Українську Кооперативну Федерацію (УКФ). Президентом УКФ є співвласник "Укрмілкінвест" Михайло Корилкевич.

Наші плани. До 2022 року ми плануємо створити мережу з однієї тисячі молочних ферм, загальна чисельність корів – понад 18 тисяч голів, річний обсяг молока – 110 тисяч тон.

Пропозиція щодо співпраці:

Ми розробили ефективну бізнес-модель сімейної молочної ферми. Інвестиції у створення ферми складають близько 10-15 тисяч євро, термін окупності становить 2-4 роки. Ми зацікавлені в залученні інвесторів проекту і готові надавати більш деталізовані пропозиції та уточнювати позиції сторін на переговорах.

Ми зацікавлені в закупівлі нетелів, технологічного обладнання для молочних ферм, обладнання для виробництва кормів, для заводів, міні-заводів з переробки молока.

Європейські фермери мають багаторічний досвід роботи декількох поколінь сім’ї в молочному бізнесі, а українські фермери тільки розпочинають накопичувати досвід. Тому ми зацікавлені в обміні досвідом, організації взаємних візитів, участі в навчальних проектах в галузі молочного тваринництва.

Компанія "Укрмілкінвест" вкладає значні інвестиції у розвиток інфраструктури підтримки мережі молочних ферм: лабораторії, навчальні центри, генетичний та ветеринарний центр.

Членами Української Кооперативної Федерації є кооперативи інших галузей сільського господарства – ягідництво, садівництво, вирощування равликів тощо, тому ми зацікавлені в обміні досвідом з кооперативними об’єднаннями, які працюють за цими напрямами.

Для контактів: mkorylkevych@gmail.com